Zimjuvaloda.lv

Projekti

Mērķauditorija, kuras interesēs tiek īstenoti projekti, sagatavoti un izdoti latviešu zīmju valodas apguves materiāli (vārdnīcas, pasakas, dainas), ir Latvijas iedzīvotāji – gan bērni, gan pieaugušie ar nopietnām dzirdes problēmām, viņu dzirdīgie vecāki un ģimenes locekļi, sociālie darbinieki, pedagogi, zīmju valodas tulki u.c..

2021.g. īstenots projekts „Latviešu zīmju valodas attīstība 2020”, kura ietvaros darba grupa (A.Intsone, I.Liniņa, V.Kleina) sagatavoja 2 tematiskās zīmju valodas vārdnīcas „Sports” un „Medicīna”. Videovārdnīcas ir publicētas mājaslapā zimjuvaloda.lv. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2021.g. projekta „Mājaslapas zīmjuvaloda.lv izstrāde” ietvaros veikta 2007.gadā izveidotās zīmjuvaloda.lv mājaslapas modernizēšana, nodrošinot satura pārlikšanu uz jauno platformu. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2020.gadā projekts „Latviešu zīmju valodas attīstība” nodrošināja 2014.gadā publicēto latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīcu bērniem „Ģimene”, „Māja”, „Daba”, „Dzīvnieki” atkārtotu izdošanu. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2012.- 2015.g. īstenots starptautisks projekts „SpreadTheSign”, kurā piedalās 15 dalībvalstis un kura ietvaros mājaslapa www.spreadthesign.com papildināta līdz 15000 vārdiem latviešu nedzirdīgo zīmju valodā un publicēti. Projekts īstenots Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros ES Mūžizglītības programmā sadarbībā ar Erebrū universitāti (Zviedrija).

 

 

2014.gadā projekta „Latviešu zīmju valodas attīstība (2014)” ietvaros darba grupa (L.Janševska, A.Intsone, I.Liniņa, V.Kleina, V.Miljone, U.Ozols) sagatavoja krāsainas latviešu zīmju valodas vārdnīcas bērniem „Ģimene”, „Māja”, „Daba”, „Dzīvnieki” un pasakas zīmju valodā „Ābols”, „Gailis un krāsas”, „Lielais rācenis”, „Zaķis un bruņurupucīte”, „Zaķis un lapsa”. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2013.gadā LNS projektā „Attīstības vektors” darba grupa (L.Janševska, I.Liniņa, A.Intsone, J.Grundulis) sagatavoja metodisko palīgmateriālu zīmju valodā „Projekta soļi zīmēs”.
Palīgmateriāls ir sagatavots DVD formātā.

Apvienojoties SIA „LNS Zīmju valodas centrs”, SIA „LNS kultūras centrs „Rītausma”” un SIA „LNS Komunikācijas centrs”, 2012.gada 23.februārī izveidota komercsabiedrība SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” („LNS RC”) .

LNS ZĪMJU VALODAS CENTRA īstenotie projekti

2009.-2013.g. ESF un Latvijas valsts finansēta LNS projekta “Klusuma pasaule“ aktivitātes
„Zīmju valodas attīstība” ietvaros darba grupa (L.Janševska, S.Baure, I.Liniņa, A.Intsone,
V.Kleina), pieaicinot konkrētas jomas speciālistus – konsultantus, izstrādāja tematiskas zīmju
valodas vārdnīcas
– “Finanšu darījumi”,
– “Darba aizsardzība”,
– “Celtniecība un tehnika”,
– “Amatniecība”,
– “Lauksaimniecība”,
– “Pakalpojumu sfēra”,
– “Kultūra”
– “Cilvēks un sociālā vide”,
– “Juridiskie termini”
Vārdnīcas un videovārdnīcas publicētas www.zimjuvaloda.lv mājas lapā un DVD.

2012.g. projekta www.spreadthesign.com starptautiskās zīmju vārdnīcas papildināšana ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu” ietvaros no angļu valodas latviešu valodā iztulkoti 8000 vārdi, sagatavoti latviešu nedzirdīgo zīmju valodā un publicēti mājaslapā www.spreadthesign.com. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2012.g. īstenots projekts „Datorterminu vārdnīcas latviešu nedzirdīgo zīmju valodā sagatavošana un publicēšana”, kura ietvaros darba grupa (A.Osmanis, E.Vorslovs, I.Kraze, L.Janševska) sagatavoja Datorterminu vārdnīcu latviešu nedzirdīgo zīmju valodā.

Videovārdnīca ir publicēta DVD un mājaslapā zimjuvaloda.lv. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2009.g. „Baltijas Bērnu fonds” atbalstīja projektu „Vienota meklētāja izstrāde latviešu nedzirdīgo zīmju valodas elektroniskajām vārdnīcām Internetā”, kura ietvaros izstrādāts mājaslapā www.zimjuvaloda.lv videovārdnīcā iekļauto vārdu zīmju meklētājs un videovārdnīca

papildināta ar tematiskās vārdnīcas „Īpašības vārdi” 1581 īpašības vārdiem. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2007.- 2009.g.  īstenots projekts „Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstība”, kura ietvaros darba grupa (L.Janševska, I.Liniņa, A.Intsone, V.Kleina, V.Dzalbe, S.Baure, L.Bauere, I.Kristoforova, K.Novickis) sagatavoja un izdeva latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tematisko vārdnīcu „Īpašības vārdi A-M” un „Īpašības vārdi N-Ž” pielikumā tās videoversiju DVD formātā. Projektu atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

2007.g. Sabiedrības Integrācijas fonda administrētā LNS projekta „Mūsu iespējas – mūsu nākotne” aktivitātes „Latviešu valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem – zīmju valodā” ietvaros darba grupa (L.Janševska, S.Baure, I.Liniņa, H.Puriņa) izstrādāja programmu „Latviešu zīmju valoda mazākumtautību nedzirdīgajiem”. Programmas 25 tēmas palīdzēs nedzirdīgajiem cittautiešiem apgūt latviešu valodu un latviešu zīmju valodu.

2007. gads Eiropā deklarēts par Vienādu iespēju gadu. Šīs kampaņas ietvaros Latvijā, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta organizētā projektu konkursā tika atbalstīts LNS projekts „Nedzirdīgie – sabiedrības daļa”, kura ietvaros izveidota zīmjuvaloda.lv mājaslapa, kurā publicētas 500 biežāk lietotās zīmes, lai informētu sabiedrību par nedzirdīgo cilvēku valodu, sazināšanās iespējām un nedzirdīgo zīmju valodas apguves materiāliem. 

2007.g. ESF un Latvijas valsts finansēta LNS projekta “I=I+I (Integrācija ir informācija plus izglītošana“ aktivitātes „Zīmju valoda” ietvaros darba grupa (L.Janševska, I.Liniņa, V.Kamare, R.Pūce) sagatavoja videovārdnīcu latviešu zīmju valodā „Darbs 1” un „Darbs 2 (Profesionālā orientācija)” DVD formātā.

2005.-2006.g. projekta “Attīstību latviešu zīmju valodai!” darba grupa (L.Janševska, S.Baure, I.Liniņa, V.Kleina), pieaicinot savas jomas speciālistus, sagatavoja tematiskās arodapmācības vārdnīcas zīmju valodā „Mākslas izglītība”, „Būvniecība” un „Ēdiena gatavošana” – kā rokasgrāmatu – palīgmateriālu pedagogiem, audzēkņiem un tulkiem zīmju valodas lietošanai arodmācībā. Organizēti zīmju valodas apguves kursi arodvidusskolu tulkiem, pasniedzējiem un darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar nedzirdīgo jauniešu izglītošanu.

Projektu atbalstīja „Valsts valodas aģentūra”.

2004.gadā projekta “Zīmju valoda – kā viena no saziņas iespējām” ietvaros darba grupa (L.Janševska, I.Liniņa, V.Kleina, I.Immure, U.Ozols) sagatavoja un izdeva tematiskās videovārdnīcas zīmju valodā „Veselība”, „Tehnoloģijas un zinātne”, „Pilsēta un lauki”, „Latviešu zīmju valodas vārdnīca ABC” un pasakas zīmju valodā „Untumainais kaķis”, „Zem sēnes”, „Vasara laukos”, „Latviešu tautas pasakas”, „Latviešu tautas dainas” (VHS, CD formātā).
Projekta ietvaros izdota Dinas Betheres brošūra “Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas GRAMATIKAS PAMATI”.
Projekta ietvaros organizēti 5 dienu zīmju valodas minimuma apguves kursi visā Latvijā interesentiem un speciālistiem, kuru darbs saistīts ar nedzirdīgajiem.
Projekts īstenots pateicoties EK Phare programmas „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā 2002/2003”, kuru ieviesa Sabiedrības integrācijas fonds, atbalstam.

   

2004.gadā projekta “Nedzirdīgie bērni – sabiedrības daļa” ietvaros darba grupa (L.Janševska, I.Liniņa, V.Kleina, I.Immure, R.Jansone) sagatavoja un izdeva zīmju valodā tematiskās videovārdnīcas „Skola”, „Ikdiena”, „Daba” un pasakas zīmju valodā „Sarkangalvīte”, „Neglītais pīlēns” (VHS, CD formātā). Projektu atbalstīja Ziemeļvalstu Ministru Padome.

2002.gadā projekta „Nedzirdīgie – sabiedrības daļa” ietvaros darba grupa ( L.Janševska, J.Bočkāne, G.Poršs, I.Immure, S.Pliska, U.Ozols) sagatavoja latviešu zīmju valodas tematisko vārdnīcu „Brīvais laiks”, kurā iekļautas 228 zīmes par brīvā laika tēmu (vaļasprieki, sportošana, dažādas aizraušanās un atpūtas veidi). Līdztekus izdots šīs vārdnīcas videovariants (CD, VHS), kurā attēlotas šīs 228 zīmes un uzskatāmības labad ievietotas īsos teikumos. Projekts īstenots ar ES Phare Access programmas finansiālu atbalstu.

ES Phare finansētā projekta „Zīmju valoda – kā viena no saziņas iespējām”

sagatavotie un izdotie materiāli:

buklets „Latviešu zīmju valodas gramatikas pamati”,
tematiskās vārdnīcas un pasakas zīmju valodā

VHS kasetēs un CD diskos