Drošības zīmesAizlieguma zīmeBrīdinājuma zīmeCivilās aizsardzības zīmeInformācijas zīmeRīkojuma zīmeUgunsdrošības zīme